Инвестиционни проекти

„Би-сайн“ ЕООД предоставя консултантски, технически и проектантски услуги за почти всички аспекти на инвестиционното проектиране за строителството, включително реконструкции, преустройства и ремонти – с фокус към архитектурните решения за устройствено планиране & ландшафт и изграждането на жилищни, обществени и производствени сгради, съоръжения & фасадни елементи.