Вход към обособен обект в съществуваща сграда, гр.София